Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

"Indywidualizacja z Gminą Rościszewo"


W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole jest realizowany


projekt edukacyjny


"Indywidualizacja z Gminą Rościszewo"


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup


o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości


usług edukacyjnychCzas realizacji projektu: 23.09.2013 - 30.06.2014Uczestnicy projektu: uczniowie z klas I-IIILiczba uczestników: 23


             RODZAJE ZAJĘĆ I PODZIAŁ NA GRUPY


 

Rodzaje zajęć Grupa Liczba uczniów    Nauczyciel         prowadzący    

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji

    A1     
5 mgr Hanna Szymańska
A2 5 mgr Alina Kowalska
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych B 4 mgr Jolanta Rożniak
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy C 4 mgr Ewa Serafińska
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych D 8 mgr Elżbieta Mariańska


           

Łącznie w projekcie zrealizowano 150 godzin


1.        Informacja o zrealizowanych zadaniach

   W roku szkolnym 2013/2014r. realizowane były zajęcia zgodnie z harmonogramem Projektu „Indywidualizacja z Gminą Rościszewo”.Uczniowie poszerzali  i pogłębiali   swoją wiedzę,rozwijali indywidualne zainteresowania, samodzielne i logiczne myślenie oraz zdolności poznawcze, jak również wyrównywali braki w wiadomościach i umiejętnościach, korygowali wady wymowy.

   Uczestnicy mieli możliwość wyrównywania szans edukacyjnych na różnych płaszczyznach. Na zajęciach stosowana była zasada indywidualizacji pracy z każdym uczniem oraz doboru środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, zasada stopniowania trudności i systematyczności. Wykorzystywano opracowane przez nauczycieli różnorodne karty pracy, dobierano odpowiednio dla każdego ucznia gry i zabawy interaktywne-  „Interaktywne gry i zabawy matematyczne” oraz pomoce dydaktyczne „Schody liczb”, „Liczydło matematyczne”, „Gąsienice”, „Logigram”, „Kreativmemo-plansze”, „Kreativmemo wkłady zadaniowe”, Schattenmemo”…itd., zakupione w ramach projektu.

  Dokumentacja przechowywana była zgodnie z regulaminem projektu; przestrzegano zasady oznakowań szafek, pomocy dydaktycznych, dokumentacji- logotypy.

Promocja projektu odbywała się poprzez środki wewnątrzszkolnego przekazu: wyodrębniony link na stronie internetowej szkoły,  gazetki. Budynek szkoły, sale lekcyjne, środki dydaktyczne zakupione ze środków unijnych oraz dokumentacja projektu zostały opatrzone odpowiednimi oznaczeniami i informacjami o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Informacje o przebiegu projektu i realizacji były na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej szkoły. Systematycznie prowadzono dokumentację fotograficzną.

Prowadzone  przez szkolnego koordynatora projektu oraz nauczycieli działania informacyjno- promocyjne  na temat Projektu były skierowane do matek i ojców, dziewczynek i chłopców  ( wolne od stereotypów).


Wyniki ankiet ewaluacyjnych dla rodziców:


Na zakończenie każdego kwartału  przeprowadzono ankietę dla rodziców dzieci objętych Projektem dotyczącą opinii na temat realizowanych zajęć. Rodzice i uczniowie wysoko ocenili jakość prowadzonych zajęć w ramach Projektu i są zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach i wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są na większości zajęć w zależności od potrzeb. Kontakt uczniów z osobami prowadzącymi rodzice ocenili jako bardzo dobry i dobry. Wskazali również na następujące umiejętności zdobyte  na zajęciach: współpraca w grupie, pokonywanie trudności, planowanie swoich działań, twórcze rozwiązywanie problemów i organizację własnej pracy.

   Założenia Projektu potwierdzają, że nauka poprzez zabawę i ćwiczenia na materiale niezwiązanym bezpośrednio z typową nauką szkolną jest dla dzieci dobrym  i znaczącym działaniem.

 

 

Wnioski wychowawców na temat postępów w nauce i wyników sprawdzianów dzieci objętych Projektem:


Na podstawie rozmów z wychowawcami, analizy  wyników w nauce uczniów i systematycznych obserwacji nauczycieli realizujących Projekt sformułowano następujące wnioski:

  1. W większości przypadków  zaobserwowano przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.
  2. Dzieci poprawiły wyniki nauczania z różnych edukacji.

 

1) W ramach zajęć logopedycznych uczniowie:


a) rozwinęli w zadawalającym stopniu komunikatywność językową,

b) poszerzyli czynny i bierny słownik ;

c) usprawnili słuch fonematyczny i kształtowali prawidłowy tor oddechowy,

d) usprawnili narządy mowy i koordynację  wzrokowo - ruchowo – słuchową,

e) kształtowali nawyk prawidłowej wymowy głosek;

f) rozwijali świadomość fonologiczną.

 

Wszyscy uczniowie usprawnili motorykę narządów mowy, wzbogacili czynny słownik i w znacznym stopniu skorygowali swoją wadę.

 

2) W ramach zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji:


a) uczniowie doskonalili umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem oraz wypowiadania się na jego temat,

b) rozwinęli płynność i biegłość czytania z wykorzystaniem fragmentów książek i opowiadań.

c) wszyscy usprawnili grafomotorykę,

d) doskonalili umiejętność ortograficzną w oparciu o karty pracy.

 

Uczniowie poprawili grafikę pisma oraz umiejętność układania i pisania zdań oraz krótkich wypowiedzi. Wszyscy udoskonalili umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, chociaż 1 uczeń wymaga jeszcze dużo ćwiczeń ze względu na deficyty rozwojowe.

 

3) W ramach zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczniowie:


a) nadrobili braki w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych,

b) byli wdrażani do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki poprzez zastosowanie atrakcyjnych metod i form nauczania      oraz środków dydaktycznych,

c) w zadowalającym stopniu opanowali rachunek pamięciowy w zakresie dodawania i odejmowania do 30/100 oraz tabliczki mnożenia.

d) rozwiązywali zadania związane z obliczeniami pieniężnymi, zegarowymi i kalendarzowymi,

e) zdobywali umiejętności praktyczne dotyczące mierzenia długości i objętości

f) określali wzajemne położenie przedmiotów względem siebie i w przestrzeni, rozpoznawali kształty figur geometrycznych w otoczeniu.

 

Wszyscy uczniowie zrobili postępy, co daje się zauważyć na zajęciach edukacyjnych z matematyki. Potwierdza to też analiza sprawdzianów. Uczniowie, którzy mieli kłopoty z opanowaniem rachunku pamięciowego w zakresie dodawania i odejmowania radzą sobie  na miarę swoich możliwości.

 

4) Na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dzieci:


a) zgłębiały tajemnice pustyni i warunki klimatyczne zimnych krain świata,

b) podziwiały piękno mórz i oceanów,

c) poznawały ciało człowieka (układ oddechowy i pokarmowy, szkielet),

d) uczyły się rozumienia ważnej roli i celowości pracy zespołowej, jak również umocniły wiarę we własne siły,

e) rozbudzały w sobie pasję odkrywcy i wnikliwego obserwatora,

f) rozwiązywały łamigłówki i zadania liczbowe mogły stymulujące umiejętność logicznego myślenia.

 

 

Dodatkowe działania sprawiły, że dzieci te wyróżniają się wiedzą na tle klasy, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w sprawdzianach i samodzielnych pracach. Zajęcia sprawiły, że dzieci przekonały się o ważności i celowości pracy zespołowej, jak również umocniły wiarę we własne siły.

 2. Z obserwacji i ewaluacji wynika, że uczniowie chętnie uczestniczyli w projekcie, zajęcia były dla nich atrakcyjne i ciekawe, prowadzone w niekonwencjonalny sposób, z zastosowaniem ciekawych form i metod. Podczas zajęć wykorzystywane były pomoce zakupione w ramach projektu oraz pomoce znajdujące się w szkole.

3. Zajęcia  przyczyniły się do podniesienia wyników nauczania uczniów, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach, efektywnego spędzania czasu pozalekcyjnego oraz wzmocnienia związku rodziców ze szkołą i aktywnej współpracy.