Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

O szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROŚCISZEWIE

ZARYS HISTORII

 

Początki szkolnictwa

 

* W znanych dokumentach erekcyjnych kościołów parafialnych diecezji płockiej pierwsza wzmianka o szkole parafialnej i obowiązku jej zbudowania przez mieszkańców wsi oraz uposażeniu nauczycieli w ogród o powierzchni pół morga pochodzi z 1379 roku przy erekcji parafii Wierzbisk. Dla większości parafii kasztelanii sierpeckiej okazyjne wzmianki o nauczycielach z końca XV wieku i początku XVI wieku odnotowuje Słownik historyczno- geograficzny województwa płockiego. Pierwsze informacje o przyparafialnej szkole elementarnej w Rościszewie udało się odnaleźć w aktach biskupich i oficjałatu płockiego z XVI wieku:

Nazwa parafii

Rok pierwszej wzmianki

Źródło jej pochodzenia

(nr księgi i karty)

Nr i karta akt wizytacji z 1598 roku

Rościszewo

1519

A Ep. 11, s. 409

5, 66

* Początki powstania szkół elementarnych były trudne. Na poprawę sytuacji w zakresie organizacji szkolnictwa elementarnego wpłynęła postawa i działania A. Zamoyskiego. W swoim „Zbiorze praw sądowych” domagał się on zakładania szkół po wsiach, tak by dzieci obojga płci od św. Mateusza do świąt wielkanocnych do nich uczęszczały. Poczynania te wyraźnie zaowocowały w rejonie jego dóbr. W końcu XVIII wieku szkoły parafialne istniały w okolicznych miejscowościach, a także w Rościszewie.

 

* W 1865 roku w Rościszewie zostaje założona szkoła początkowa gminna. Zimą chodziło do niej nawet około 60 dzieci, ale latem ta liczba spadała do 10-15 osób.

 

* W latach 80 XIX stulecia powiat sierpecki posiadał w dalszym ciągu słabo rozwiniętą sieć szkół ludowych. Głównie znajdowały się one w osadach gminnych i w większych skupiskach wiejskich. Według prof. Gerbera, szkoły początkowe nazywane elementarnymi lub ludowymi, znajdowały się w tym czasie tylko w Giżynie, Lutocinie, Niechłominie, Rościszewie, Sokołowym Kącie. Według M. Przedpełskiego, szkoła w Sokołowym Kącie była ewangelicka. Szkoły ludowe, zwane tez elementarnymi były utrzymywane przez miejscową społeczność gminną.

 

* Pod wpływem zjazdu nauczycielskiego w Pilaszkowie odbył się 10 grudnia 1905 roku w Rościszewie zjazd nauczycieli polskich uczących w powiecie sierpeckim, w sali udostępnionej przez miejscowego dziedzica Cichockiego. We wspomnianym zjeździe wzięli też udział dwaj księża administratorzy parafii rościszewskiej Machczyński i łukomskiej (Łukomie) Chaciński. W sumie w rościszewskim zjeździe uczestniczyło ok. 400 osób. Sala podczas zjazdu była przyozdobiona sztandarem wykonanym „z polskich narodowych kwiatów” i białym orłem. Zjazd uchwalił, że wszystkie lekcje będą odtąd prowadzone po polsku, a zebranie skończyło się odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę”.

W propagowanie języka polskiego w nauczaniu włączyła się Macierz Szkolna. Również w Rościszewie powstała taka organizacja wspomaga na przez księdza I. Machczyńskiego oraz W. Ciesielskiego. Owocem tych starań była szkoła ludowa, która powstała w Rościszewie przed I wojną światową. Uczestniczący w zgromadzeniu rościszewscy nauczyciele postanowili od dnia zjazdu bojkotować ówczesne władze i prowadzić lekcje wyłącznie w języku polskim. Szczególnie aktywną działalność na zjeździe w Rościszewie prowadził na rzecz wprowadzenia języka polskiego do szkół Zygmunt Sobociński, nauczyciel szkoły początkowej w Jeżewie, gmina Kosemin. W dwa dni po zakończeniu zjazdu w Rościszewie - 12 grudnia 1905 roku odwiedził w Raciążu tamtejszą szkołę początkową w czasie zajęć lekcyjnych. Towarzyszący mu dziedzic pobliskiego majątku Żukowo, niejaki Wieliczko, zwrócił się do miejscowego nauczyciela z wymówką, dlaczego nie uczestniczył w zjeździe nauczycielskim w Rościszewie i kontynuuje nauczanie w języku rosyjskim.

Od II wojny światowej do dnia dzisiejszego

* Wkrótce po wyzwoleniu tutejszych terenów, to znaczy pod koniec stycznia 1945 roku pierwsza powojenna „7 – klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Rościszewie” została zorganizowana przez Mariana Miętkiewicza, który jednocześnie został jej kierownikiem. Rada Pedagogiczna liczyła wtedy 4 osoby: Walentyna Miętkiewicz, Władysława Osiecka, Jadwiga Linowska oraz Stanisława Rutecka. Po wakacjach 1945 roku szkoła została przeniesiona do budynku po Kasie Stefczyka (funkcjonowała w nim nieprzerwanie aż do roku 1997). W czasie okupacji M. Miętkiewicz był aresztowany przez Niemców i więziony w piwnicach sierpeckiego magistratu, natomiast Jadwiga Linowska należała do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i prowadziła tajne nauczanie.

 

 

* W 1955 roku w szkole działa Drużyna Harcerska im. gen. Świerczewskiego. Wydaje ona gazetkę „Głos Harcerza” i jest jedną z wiodących organizacji. W 1956 roku liczy ona 128 harcerzy na 141 uczniów, którzy w tym czasie uczęszczają do szkoły. Nie jest to jednak początek działalności tej organizacji, bowiem pierwsze jej ślady datowane są na 7 września 1950 roku pod kierunkiem ks. Godlewskiego. Liczyła ona wówczas 127 harcerzy. Zaczyna się zwracać uwagę na świeckość szkoły. Nauczyciele, zobowiązani odpowiednim okólnikiem, mają wdrażać ten projekt w ten sposób, by nie wywoływać zadrażnień z ludnością. Coraz częściej w nauczaniu wykorzystuje się audycje radiowe. Gminna Spółdzielnia zakupuje szkole telewizor. Biblioteka szkolna w tamtym czasie liczy 1371 tomów. Od 1959 roku zaczyna działać świetlica szkolna, zaczynają również funkcjonować 3 kółka: kulturalno – rozrywkowe, biologiczne, telewizyjne. Na terenie gminy działają w tamtym czasie szkoły w Poliku, Łukomiu i Starej Wsi. Szkoła Podstawowa w Rościszewie jest źródłem życia kulturalnego w środowisku. Nie ma uroczystości, w której by nie zaznaczał się wkład szkoły.

 

* Na zebraniu 14 lutego 1957 roku pojawiła się sprawa rozbudowy szkoły. Obecnych było wtedy 120 osób. Przewodniczący komitetu rodzicielskiego omówił sprawę rozbudowy szkoły i wyżwirowania boiska szkolnego. Uwzględniono dobudowanie dwóch sal lekcyjnych. Komitet rodzicielski podjął się realizacji tego zadania. W roku 1957 zostaje wyremontowany dach na szkole, wykonuje się roboty stolarskie i następuje oszklenie okien, uzupełnione zostaje i poprawione ogrodzenie boiska szkolnego, wyżwirowana bieżnia. Zasięg podjętych działań może świadczyć jedynie o tym, że mimo trudnych warunków lokalowych prace mają bardzo szeroki zakres. W dniu 20 kwietnia 1958 roku na zebraniu poruszono temat ogrodzenia szkoły, ale w związku z brakiem funduszy przez KR sprawę tę odłożono na później. Szkoła jednak w dalszym ciągu się rozwijała i starała się sprostać wymaganiom. Na jednym z zebrań w roku 1958 kierownik Miętkiewicz zapoznaje zebranych z Okólnikiem Ministerstwa Oświaty, z którego wynika, że należy zdjąć ze ścian krzyżyki. 15 listopada 1959 roku postanowiono zorganizować dla dzieci świetlicę, aby miały one warunki na miarę dzieci z miasta: telewizor, radio. Prowadzeniem świetlicy zajęła się nauczycielka Krystyna Zielińska.

 

* W roku 1960 jedna z klas – VI liczy 42 uczniów i jest ona najliczniejszą w szkole. Ogólna liczba uczniów to 223. Dla grupy uczniów, którzy pracują wzorowo pojawia się obietnica zakupienia mundurków. W szkole działają wówczas następujące organizacje: ZHP, PCK, TPRR, SKO, LOP. Szkołę pod opieką ma Gminna Spółdzielnia i dlatego uczniowie dzięki zebranym oszczędnościom wspólnie mogą organizować wycieczki.

 

* W 1962 roku odchodzi na emeryturę M. Miętkiewicz, a stanowisko kierownika zostaje powierzone Józefowi Sobocińskiemu. Rada Pedagogiczna liczy 9 osób razem z kierownikiem: Magdalena Zielińska, Zofia Kurantowicz, Stanisław Wilewski, Jadwiga Dymińska, Maria Sobocińska, Jadwiga Linowska, Krystyna Zielińska, Władysława Osiecka), a liczba uczniów - 229. W tym 27 z nich należy do drużyny harcerskiej. W zakres świetlicy wchodzą 3 kółka: chór, koło artystyczne, koło sportowe.

 


* Poprawie ulega stopień higieny uczniów, w szkole noszone są fartuszki. Do szkoły uczęszcza 219 uczniów Jednym z nadrzędnych celów jest wychowanie patriotyczne i moralne, celem każdej lekcji powinno być wzbudzanie iskierki patriotyzmu. Wychowanie ma opierać się na historycznych tradycjach naszego narodu oraz włączaniu marksizmu i leninizmu do nauki, w celu kształtowania świadomości socjalistycznej i wzmacniania współistnienia młodzieży z partią. Szkoła nawiązuję współpracę z lekarzem, który w ramach pogadanek omawia kwestie higieny w bardzo szerokim zakresie, począwszy od osobistej, a skończywszy na higienie pracy. Zaczyna też pojawiać się wzmianka poświęcona tematowi pedagogizacji rodziców.

 

* Kronika parafii Rościszewo z 1963 zawiera zapis, że w parafii jest 5 szkół podstawowych: w Rościszewie, w Poliku, w Zawadach, w Starej Wsi, w Kuskach. W pobliżu każdej ze szkół znajduje się punkt do nauki religii, która ze szkoły została usunięta w 1965 roku. Lekcje religii prowadzone są w punktach katechetycznych. Dzieci ze szkoły rościszewskiej przychodzą do punktu w kościele. W roku 1965 20 czerwca ksiądz kanonik Antoni Głowacki obchodził 50 lecie kapłaństwa. Dwie nauczycielki włożyły olbrzymi wkład w przygotowanie akademii - W. Osiecka przygotowała całą grupę pod względem artystycznym, M. Włodarska - ułożyła niektóre teksty.

 

* W roku 1967 szkoła realizuje program klas I -VIII i liczy 257 uczniów. Budynek jest już przystosowany do warunków nauczania. Brak odpowiedniego boiska przy szkole utrudnia pracę, gdyż szkołą znajduje się przy ruchliwej jezdni. W głównym budynku znajduje się 5 sal lekcyjnych, a w budynku po drugiej stronie jezdni 3. W protokołach szkolnych datowanych na rok 1967 pojawia się wzmianka o prowadzeniu Samorządu Uczniowskiego przez kierownika J. Sobocińskiego. W roku 1968 do szkoły uczęszcza już 273 uczniów, jest 9 oddziałów, dwie klasy równoległe, uczy 10 nauczycieli w tym jedna emerytowana nauczycielka.

 

* W 1968 roku 8 maja będą w szkole zorganizowane obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Baza materiałowa szkoły ulegnie zmianie dopiero po 1970 roku, gdy rozpocznie się budowa nowego budynku szkolnego. Nauczyciele zwracają uwagę na to, że w związku z pojawieniem się telewizorów i kina objazdowego znacznie spada poziom czytelnictwa. W 1969 roku w skład rady pedagogicznej wchodzą następujący nauczyciele: J. Linowska, J. Dymińska, Z. Kurantowicz, M. Zielińska, M. Kożuchowska, J. Bugaj, E. Łukaszewska, W. Osiecka.

 

* 10 stycznia 1970 roku następuje generalna przebudowa sieci elektrycznej oraz generalny remont dachu. W planach na przyszłość założenie kanalizacji i otynkowanie budynku szkolnego. W tym samym roku szkoła znalazła się na 29 pozycji w skali powiatowej, jeżeli chodzi o pozostawianie uczniów na drugi rok. Pod względem nauki szkoła znajduje się na średnim poziomie. Szczególny nacisk zostaje położony na poprawę czytelnictwa, sprawy ideowo – wychowawcze. Szkoła filialna znajduje się również w Kuskach.

 

* Z Dekretu wizytacyjnego z 15 – 16 października 1972 roku znajdującego się w, a mianowicie w Rościszewie, w Poliku, w Chwałach i księgach parafialnych można się dowiedzieć, że w parafii są cztery szkoły ośmioklasowe w Zawadach oraz szkoła trzyklasowa w Kuskach, gdzie uczy się 19 uczniów. Wszystkich dzieci w parafii uczących się w szkołach podstawowych jest 687. Przy każdej szkole zorganizowano punkt katechetyczny.

 

* Od 1 stycznia 1973 roku w wyniku zmian administracyjnych i oświatowych kierownicy szkół mianowani zostają dyrektorami. Funkcję gminnego dyrektora szkoły pełni Ireneusz Jabłoński. Według jego opinii warunki szkoły są złe. Klasy i korytarze są zbyt małe. Szkoła, jak to już podkreślano wielokrotnie, znajduje się przy ruchliwej ulicy, gdzie w każdej chwili dziecku może grozić wypadek. Oprócz tego wokół szkoły jest bardzo małe boisko. Dzieci mają trudności w poruszaniu się na tak małej powierzchni. Zajęcia lekcyjne odbywają się na dwie zmiany. W tymże roku do szkoły w Rościszewie zostaje dołączona szkołą filialna w Kuskach, w której uczy pani Kamila Raczyńska. Łącznie z filią uczy się 288 dzieci w 13 oddziałach, pod kierunkiem 13 nauczycieli. Rada pedagogiczna na społecznego zastępcę wybiera Krystynę Zielińską. J. Sobociński już nie jako kierownik, ale dyrektor szkoły pracuje tylko do końca roku szkolnego, po czym odchodzi, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

 

* Od roku szkolnego 1973/74 nowym dyrektorem szkoły zostaje mianowana Krystyna Zielińska, pracująca od kilku lat w tej szkole jako nauczycielka geografii. W wyniku głosowania społecznym zastępcą dyrektora zostaje Maria Turowska. Rada Pedagogiczna liczy w tym czasie 12 osób. W szkole uczy się 286 uczniów w 13 oddziałach.

 

* Przewodnim hasłem na rok szkolny 1974/75 jest maksyma: „Młodzież gospodarzem naszej szkoły”. W szkole brakuje 4 sal lekcyjnych, świetlicy, sali gimnastycznej, biblioteki, boiska sportowego. W związku z trudnymi warunkami lokalowymi szkoły budowa nowego obiektu zostaje zaplanowana na rok 1977. W szkole zaczynają działać koła zainteresowań, opieką zostają otoczeni dojeżdżający uczniowie, na zajęciach wyrównawczych mogą doskonalić swoje umiejętności ci, którzy mają braki w edukacji lub kłopoty z przyswajaniem wiedzy. Od 1 października 1974 roku zaczyna działać ognisko przedszkolne. Od 1975 roku w szkole jest bieżąca woda. Rodzice podejmują się prac związanych z zabezpieczeniem placu szkolnego i z własnej inicjatywy nawożą go żwirem. Drużyna harcerska liczy 54 osoby. Jest to wiodąca organizacja w szkole, której podporządkowanych jest wiele spraw. Drużyna zuchowa „Wesołe Miśki” liczy 56 uczniów. Obowiązkiem całej społeczności szkolnej jest troska o wysoką dyscyplinę. 5 maja 1975 roku w szkole zostaje przeprowadzony uroczysty apel poświęcony 30 rocznicy wyzwolenia Rościszewa.

 

* W roku 1974 wicedyrektorem szkoły zostaje Jadwiga Dymińska. W dalszym ciągu przewodnią organizacją w szkole jest harcerstwo, gminnym komendantem ośrodka harcerskiego zostaje dh. phm. Magdalena Zielińska. Szkoła pracuje pod hasłem rzetelnej nauki i pracy, które są głównymi źródłami postępu. W roku 1976 wicedyrektorem szkoły zostaje Zofia Kurantowicz. Zostają podjęte następujące prace: ogrodzenie boiska szkolnego, nawiezienie piasku i wyrównanie boiska, otynkowanie budynku. Z powodu braku sal lekcyjnych nie ma pokoju nauczycielskiego, a wszyscy nauczyciele przebywają w klasach i w ten sposób czuwają nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw. Zostają również wprowadzone dni wolne od zajęć: poniedziałki w październiku, soboty w kwietniu i w maju. Rada pedagogiczna dostrzega konieczność budowy szkół w Łukomiu i w Rościszewie.

 

* W roku 1982 nauczyciele zostają zapoznani z wytycznymi MO w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie stanu wojennego. Z powodu tego wyjątkowego stanu nie odbyła się choinka noworoczna i wycieczka, nie było również lekcji otwartych, gdyż zabronione było urządzanie zgrupowań. Nauczyciele pracujący w szkole od wielu lat zostali nagrodzeni krzyżami zasługi: Z. Kurantowicz –„Złoty krzyż zasługi”, W. Osiecka – „Kawalerski krzyż zasługi”, K. Zielińska – „Kawalerski krzyż zasługi”

 

* W 1984 roku K. Zielińska pełniąca funkcję dyrektora szkoły kończy pracę i odchodzi na emeryturę. 1 września 1984 roku na dyrektora szkoły zostaje powołana Zofia Kurantowicz, ówczesna wicedyrektor.

 

Z. Kurantowicz związana jest wówczas ze szkołą od 18 lat. Pracę w  Rościszewie rozpoczęła w 1966 roku jako nauczycielka języka polskiego. Zanim została dyrektorem, przez 8 lat pełniła funkcję wicedyrektora. Szkoła pracuje 6 dni w tygodniu. Organizacjami, które działają na terenie szkoły są: SU, ZHP, LOP, PCK, SKO. W 1996 roku wymieniono okna, naprawiono dach, wstawiono nowe drzwi, podłogę pokryto lenteksem, a jednak komisja oświatowa w dalszym ciągu uznała, że nie ma odpowiednich warunków do pracy i do nauki. Jak najszybciej powinna być pobudowana nowa szkoła. W szkole pracuje 16 nauczycieli plus 9 w szkolnych punktach filialnych.

 

* Ze sprawozdania duszpasterskiego z parafii z 1985 roku wynika, że w Rościszewie znajduje się szkoła zbiorcza i Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

 

* Szkoła w dalszym ciągu włącza się do wielu prac: porządkuje park, opiekuje się pomnikiem pomordowanych AK, samorząd szkolny w 1988r. uzyskuje dyplom i tytuł opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Szkole jest organizacyjnie podporządkowana Szkoła Filialna w Starej Wsi. Organem prowadzącym szkołę jest Zarząd Gminny w Rościszewie.

 

* W 1990 roku do szkoły powraca religia.

 

* 6 września 1997 roku, zostaje oddany do użytku nowy gmach szkoły. Było to doniosłe wydarzenie nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale dla całej społeczności. Uroczystość otwarcia szkoły uświetniły swoją obecnością ważne osobistości: obecny marszałek WM Adam Struzik, Bp płocki Z. Kamiński czy Kurator Oświaty w Płocku Anna Misiak.

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Rościszewie mieści się przy ul. Reymonta 4. Jej obecnym dyrektorem jest Ryszard Szymański, zaś funkcję wicedyrektora pełni Elżbieta Mariańska.

 

 

 

 

 

W 2008r. w wyniku reorganizacji szkoły Rada Gminy Rościszewo podjęła decyzję o zlikwidowaniu dwóch szkół filialnych – w Poliku i Starej Wsi. Od tego czasu wszyscy uczniowie uczą się w jednym nowym obiekcie w Rościszewie.