Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Program profilaktyczno - wychowawczy szkoły

                                                                                        Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Komitetu Rodzicielskiego

                                                                                                                                                                                                                        przy SP w Rościszewie z dnia 29 września 2017r.

 

Program

Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Rościszewie

 

Podstawy prawne:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72).
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
 4. Konwencja o Prawach Dziecka.
 5. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 7. Ustawa Karta Nauczyciela.
 8. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
 1. I.                   Wprowadzenie
 1. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku.
 2. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego.
 3. Program integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o wieloletnie wnioski dotyczące głównych problemów wychowawczych oraz zapobiegania zagrożeniom.
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły obejmuje wszystkie działania i  treści
  o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach:

1)      Fizycznej,  rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia,

2)       Psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat,

3)      Społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych,

4)      Duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka.

 1. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.
 3. Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów: psychologa, pedagoga, pielęgniarki szkolnej  oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 4. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 1. II.                Główne cele programu

 

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wszechstronne wspieranie wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania, a w szczególności:

 1. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia.
 2. Budowanie spójnego środowiska wychowawczego, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla  wychowanka,  a wychowawcy  i nauczyciele wspierają ucznia w integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa.
 3. Wspomaganie dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, ich akceptowaniu, przeżywaniu i urzeczywistnianiu.
 4. Respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości i prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych w oparciu o jego uniwersalne zasady etyki.
 1. III.             Charakterystyka absolwenta

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Absolwent kończący szkołę:

 1. Prawidłowo funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu.
 2. Jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, potrafi jednak być krytyczny i asertywny.
 3. Umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad, które wyznaczają kierunek jego działania.
 4. Potrafi znaleźć sposób radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz pozytywne wzorce do naśladowania.
 5. Jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza szkołą.
 6. Nawiązuje serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata.
 7. Jest otwarty na inne kultury, doskonali umiejętności porozumiewania się w językach obcych.
 8. Potrafi działać samodzielnie i współdziałać w zespole, poszukując nowych rozwiązań, wymieniając się doświadczeniami z innymi, porządkując i rozwiązując problemy.
 9. Jest wrażliwy na los potrzebujących, chętnie udziela się na rzecz niesienia pomocy innym.
 10. Bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.
 1. IV.             Program określa działania w wydzielonych obszarach:
 1. Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.
 2. Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom otoczenia oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 3. Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.
 4. Działaniach profilaktycznych  wspierających  uczniów:

1)      W rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne,

2)      Którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych,

3)      U których rozpoznano wczesne objawy uzależnień.

 1. V.                Uczestnicy programu:
 1. Rodzice:

1)      Znają i akceptują program,

2)      Czynnie współpracują przy jego realizacji,

3)      Wspierają wychowawców i nauczycieli w realizacji celów programu,

4)      Chętnie poddają się procesowi pedagogizacji i uczestniczą w działaniach wychowawczych i akcjach profilaktycznych szkoły.

 1. Wychowawcy:

1)      Prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców,

2)      Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,

3)      Sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności:

a)      tworzą warunki wspomagające ich rozwój i  przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

b)      poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

c)       uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

d)     realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy,

e)      nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

 1. Nauczyciele (wszyscy):

1)      Realizują w bieżącej pracy  Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

2)      Mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci,

3)      Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

4)       W oparciu o rozpoznanie potrzeb udzielają pomocy uczniom w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych i życiowych,

5)      Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych.

 1. Uczniowie – wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 2. Psycholog, pedagog szkolny:

1)      Udzielają pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom, które padły ofiarą przestępczości,

2)      W sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

3)      Współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo,

4)      Współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

5)      Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów,

6)      Prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi (indywidualne i grupowe), stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów,

7)      Organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane
z procesem nauczania i wychowania,

8)      Udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo,

9)      współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania uczniów.

 1. VI.             Przy opracowaniu programu uwzględniono:
 2. Obowiązujące przepisy prawa.
 3. Analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.
 4. Konsultacje z rodzicami na temat ich propozycji wychowawczych i ich oczekiwań w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju.
 5. Ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów, wyników testów wewnątrzszkolnych, olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, aktywności kulturalnej, społecznej itp.) 
 6. Specyfikę środowiska lokalnego.
 7. Zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (w tym wolontariat uczniowski).
 8. W oparciu o zebrane wnioski i dane sformułowano zadania wychowawcze do realizacji na lata 2017- 2020.
 1. VII.          Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w latach 2017-2020

 

 1. Sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych  

1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

1. Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie, estetykę własną
i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała
i dbałość o schludny wygląd.

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą.  

3. Kształtowanie sprawności fizycznej
i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

 1. Działania informacyjne  na temat warunków zdrowego życia.
 2. Wspieranie ucznia w rozwoju
  i zdrowym stylu życia poprzez:

- realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

- prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej.

 1. Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia.
 2.  Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, techniki  i edukacji dla bezpieczeństwa 

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych. 

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji
i radzenia sobie ze stresem.

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. 

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły). 

- Spotkania ze specjalistami

- Gazetki ścienne i ulotki

- Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

- Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem

- Działalność szkolnego koła PCK

3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

3. Dbanie o rozwój wiedzy
i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym – warsztaty edukacyjne.

5. Treningi  umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji.

- Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca) 

- Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- papierosa), np. obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w listopadzie – ulotki, plakaty); profilaktyka nowotworowa

- Uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo, organizacja konkursów

- Uzależnienie od używek i dopalaczy – „Dopalaczom stop” – organizacja spotkań dla rodziców

- Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

- Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

- Realizacja programu profilaktycznego „ Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”

- Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, pedagogiem

- Zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla nauczycieli i uczniów z zakresu uzależnień: np. „Smaki życia”, „Korekta”

- Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć wdż

- Konsultacje ze specjalistami

 

 1. Sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego
i świadomego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego, w tym wolontariatu.

1. Rozwijanie samorządności uczniów, wdrażanie zasad demokracji.

2. Pełnienie różnych ról społecznych            (klub, drużyna, wspólnota).  

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

- Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (np. akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)

- Opieka nad samorządem uczniowskim

- Funkcjonowanie gromady zuchowej i drużyny harcerskiej

- Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi
i autorytetami

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania 
w grupie i pokojowego rozwiązania problemów

1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.   

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Bezpieczny Internet – kontrola rodzicielska”.

- Spotkania z policjantem – skutki prawne  różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

– Zajęcia z pedagogiem, nauczycielami wych. fiz., zajęcia z informatyki

- Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

3. Rozwijanie wrażliwości
i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.  

1. Realizacja zajęć dydaktycznych
z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie.  

2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów.

4.  Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji.

- Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

- Zajęcia warsztatowe z psychologiem – rozwijanie empatii

- Prowadzenie szkolnego koła wolontariatu

- Dokonywanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji

 - Nauka słuchania i szanowania odmiennych poglądów – debaty na zajęciach

 1. sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Budowanie systemu wartości – integracja działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły i rodziców.

1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

2. Prowadzenie rozmów z uczniami
o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych. Budowanie postaw asertywnych.  

3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

- Działania na lekcjach j. polskiego, wos, przyrody, geografii, informatyki, wdż, zaj. z wych., religii

- Spotkania z autorytetami –  dostarczenie wzorców osobowych

- Ankieta diagnozująca „Mój system wartości”?

- Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

- Filmy edukacyjne i materiały 

- Gazetki edukacyjne

- Organizowanie indywidualnych kontaktów
z pedagogiem i psychologiem szkolnym, ze specjalistami

2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.  

1. Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.  

2. Nauka dobrych manier.

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z
z wytworami polskiej i europejskiej kultury.

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

5. Popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.  

6. Rozwijanie wiedzy i świadomości na temat zasad humanitaryzmu.  

- Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np. do teatru, filharmonii, muzeów

- Działania na lekcjach j. polskiego, zaj. z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

- Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

- Organizowanie spotkań z pasjonatami
i instytucjami kultury,

- Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

- Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

- Udział w akcji „Góra grosza”

 

 1. profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

 

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
w sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia,
w tym poprzez  zapewnienie zasad bhp w trakcie nauki, wychowania
i opieki.

1. Poznawanie praw i obowiązków ucznia – budowanie dobrej, życzliwej atmosfery.

2. Poznanie podstaw negocjacji i mediacji w sytuacji konfliktu.

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.  

4. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.   

6. Propagowanie wiedzy na temat skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.  

-Działania na zajęciach wf  i zaj. z wych. (znajomość zasad bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu sportowego, pobytu nad wodą itp.), na lekcjach wos –  poznanie instytucji świadczących pomoc w sytuacji przemocy, edb -  poznanie zasad ostrzegania ludności o zagrożeniach. 

- Spotkania z policjantem, konsultacje z pedagogiem.

- Programy, filmy i materiały edukacyjne

- Gazetki edukacyjne, szkolne radio.

2. Kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie  oraz niebezpieczeństwa wynikające z anonimowych kontaktów.

2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych, w tym wf i poruszania się po drogach.

3.  Prawo do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu.  

- Działania na lekcjach informatyki, języka polskiego.

- Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

- Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, WOS – tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji w sieci.

- Prowadzenie treningu asertywności.  

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych – Co to jest stalking?

- Spotkania dla uczniów i rodziców

 1. VIII.       Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Sposób realizacji

Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań

 

 

 

 

 

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

1. Zapoznanie
z podstawowymi  zasadami dbałości o zdrowie własne
i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w organizacjach działających w szkole.

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.  

3. Realizacja programów „Nie pal przy mnie, proszę”, „Trzymaj formę”.  

4. Rozmowy indywidualne.

5. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

6. Ankietowanie.

7. Redagowanie gazetek tematycznych.

8. Organizacja szkolnych zawodów sportowych.

9. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

10. Opieka zdrowotna i stomatologiczna nad uczniami.

11. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

12. Zajęcia z logopedii.

13. Pomiary elektryczne natężenia światła.

14. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

15. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

- pedagog szkolny/dziennik pedagoga

- wychowawcy klas/dzienniki zajęć lekcyjnych

- nauczyciele koordynatorzy projektów, scenariusze projektów – dokumentacja pedagoga

- pielęgniarka szkolna/dokumentacja pielęgniarki szkolnej w ciągu całego roku.

Nauczyciele/Dziennik lekcyjny, dzienniki specjalistów.

Lekcje wychowawcze/  dzienniki zajęć specjalistów.

2. Zapoznanie
 z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej
i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się i prawidłowej higieny.

2. Pogadanki w gabinecie pielęgniarki i na spotkaniach z rodzicami.

3. Spotkania z dietetykiem.

4. Program  profilaktyki próchnicy.

5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

6. Konkursy plastyczne.

7. Monitoring czystości – za zgodą rodziców.

8. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

9. Realizacja programu promującego zdrowy i bezpieczny styl życia „Trzymaj formę” i inne działania promujące zdrowie i zachowania prozdrowotne.

10. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

11. Organizacja dożywiania w szkole.

12. Akcja „Program dla szkół” – szklanka mleka

13. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

 pielęgniarka szkolna – organizacja spotkań, pogadanek.

lekarz stomatolog/pielęgniarka szkolna.

Nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez i konkursów.

Zajęcia z wychowawcą klas, przyroda, biologia/ dzienniki zajęć

II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

1. Zapoznanie
z podstawowymi prawami ucznia
i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.  

1. Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły
 i WSO oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.  

6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

Nauczyciele klas/Kodeks praw
i obowiązków ucznia.

Wychowawcy/Zasady dobrego wychowania – gazetka szkolna.

Wychowawcy/System oceniania, arkusze ocen ucznia.

2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzegania  obowiązujących reguł, dbałość
o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat
w szkole.        

1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania.

2. Organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych z zachowaniem obowiązujących reguł.

3. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, propagowanie kultury.

4. Uczenie właściwych  zachowań wobec osób agresywnych, treningi interpersonalne.

Wychowawcy/scenariusze imprez kulturalnych.

Wychowawcy klas.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy/Dziennik pedagoga.

3. Profilaktyka zagrożeń.

1. Uczestnictwo w zajęciach mających nt.  niepożądanych zachowań (agresja, przemoc, dyskryminacja, cyberprzemoc).

2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją.

3. Respektowanie zbioru zasad przez uczniów obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą. 

4. Akcje i programy” „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

6. Monitoring i współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów. 

7. Organizacja spotkań z policjantami, kuratorami nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich.

8. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych: (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

Pedagog,

psycholog/wychowawcy klas,

dzienniki specjalistów.

III. Bezpieczeństwo –  profilaktyka zachowań ryzykownych

1. Zapoznanie
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych.

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, dotyczących bezpieczeństwa.

3. Współpraca z ratownikami medycznymi. 

5. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

6. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

7. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy.

 Alarmy próbne przeciwpożarowe.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw.

 Dziennik pedagoga/

Dziennik bibliotekarza.

2. Kształtowanie umiejętności porządkowania i
 wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji. 

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji –    wykorzystanie projektów.

3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I – III.

4. Dzień Bezpiecznego Internetu. 

5. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.       

Nauczyciele informatyki/dzienniki zajęć –zgodnie z odrębnym harmonogramem

3. Profilaktyka zagrożeń.

1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- zagrożenia cyberprzemocy, stalking itp., potrzeba ochrony danych osobowych i możliwości uzyskania pomocy,

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia - diagnozowanie środowiska.

3. Udział nauczycieli w szkoleniach
z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie.

4. Gazetki tematyczne. 

pedagog, wychowawcy, lekcje informatyki, dzienniki zajęć.

Przedstawiciele Policji, przedstawiciele fundacji/materiały informacyjne. 

IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

1. Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, poszanowanie innych kultur. 

2. Kształtowanie postaw wyrażających obiektywny szacunek dla ludzi, niezależnie od różnic; respektowanie ich praw; przeciwdziałanie dyskryminacji.

1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

2. Udział uczniów w uroczystościach o charakterze szkolnym, lokalnym i państwowym.

3. Organizacja wycieczek i lekcji muzealnych.

4. Hołd pamięci poległym i zasłużonym -  umiejętność godnego zachowania się w określonej sytuacji i miejscu.

4. Rozwijanie wśród uczniów zasad humanitaryzmu. 

dokumentacja szkolna.

kalendarz uroczystości.

 lekcje wychowawcze

3. Profilaktyka zagrożeń.

1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji w szkole – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

2. Przedstawienia, filmy edukacyjne. 

Uczestnictwo uczniów
w działaniach/dziennik zajęć pedagoga, wychowawcy.

Organizacja działań dla rodziców 

Zadania

Formy realizacji

Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

- Omówienie z rodzicami treści programu wychowawczo-profilaktycznym i przekazywanie na bieżąco  informacji o ich realizacji (zebrania, spotkania informacyjne.

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

- Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach na zebraniach oraz podczas rozmów indywidualnych.

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

- Informacje na temat niskiej frekwencji – pisemne.

- Współpraca z radą rodziców w zakresie wszechstronnej pomocy  dla uczniów.

Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki

- Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnień, w tym Internetu.  

- Pedagogizacja rodziców,

- Gazetki i biuletyny dla rodziców.

- Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.  

Organizacja działań dla nauczycieli

Zadania

Formy realizacji

Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.  

- Przekazywanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia w aspekcie pracy wychowawczo-profilaktrycznej.

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i  substancji.

- Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych.

- Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Propagowanie literatury na temat profilaktyki
w szkole.  

- Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

- Gromadzenie literatury na temat profilaktyki szkolnej.  

 1. VIII.            Uwagi o realizacji i ewaluacji

 

 1. Niniejszy program obowiązuje od roku szkolnego 2017/18.
 2. Stanowi podstawę do opracowania planów zamierzeń wychowawców klasowych.
 3. Powinien zostać zrealizowany w całym okresie nauki w szkole podstawowej z uwzględnieniem I i II etapu edukacyjnego.
 4. Dobór treści w poszczególnych klasach leży w gestii nauczycieli wychowawców.
 5. Program poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji – na koniec roku szkolnego oraz w zależności od potrzeb (odpowiedzialny – zespół wychowawców).
 6. Wyniki ewaluacji będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.
 1. IX.             Ewaluacja programu:
 1. Sposoby i środki ewaluacji:

1)      Obserwacja i analiza zachowań uczniów,

2)      Obserwacja postępów w nauce,

3)      Frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

4)      Udział w konkursach.

 1. Narzędzia ewaluacji:

1)      Ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

2)      Obserwacja zachowania uczniów,

3)      Analiza dokumentacji szkolnej pedagoga, psychologa szkolnego i innych nauczycieli,

4)      Analiza dokumentacji wychowawców,

5)      Analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

6)      Rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

7)      Analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Rościszewie został zaopiniowany pozytywnie:

 • uchwałą RP nr 7/17-18 z dnia 25 września 2017r.
 • przez Samorząd Uczniowski – (data i podpis przewodniczącego SU – 27 września 2017r., Julia Popis.
 • następnie został uchwalony przez Komitet Rodzicielski przy SP w Rościszewie –  uchwała nr 2/17-18 z dnia 29 września 2018r.