Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Zmiany w programie wychowawczo - profilaktycznym

                                                                                                                     Załącznik  nr 1 do  uchwały nr 10/17-18

                                                                                                                     Rady pedagogicznej SP w Rościszewie

W Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały 2/17-18 z dnia 29 września 2017r. Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Rościszewie w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Rościszewie, Rada Pedagogiczna opiniuje pozytywnie następujące zmiany:

  1. W części wstępnej  Podstawy prawne dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

1)      ust. 9 Priorytety MEN na dany rok szkolny.

2)      ust.10 Statut Szkoły Podstawowej w Rościszewie.

  1. W dziale II Główne cele programu po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

1)      ust. 5 Realizowanie misji szkoły o następującej treści:

Istniejemy po to, by w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu towarzyszyć uczniom na drodze do poznawania i spełniania siebie:

a)       tworzymy wspólnie atmosferę akceptacji, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa;

b)      troszczymy się o wszechstronny rozwój naszych uczniów:

-        przekazujemy gruntowną wiedzę przy zastosowaniu skutecznych metod nauczania;

-        uczymy kluczowych umiejętności (dobrej komunikacji, współdziałania w zespole, twórczego rozwiązywania problemów, organizowania i planowania własnego uczenia się, przygotowujemy do pełnienia różnych ról w społeczeństwie;

c)       kultywujemy tradycje naszej miejscowości i regionu;

d)      odwołujemy się do tradycji patriotycznych;

e)       dbamy o własne środowisko i przyrodę, włączając się w działania proekologiczne;

f)       inspirujemy uczniów do twórczej aktywności w klasie, szkole, środowisku;

g)      w realizacji swej misji szukamy wsparcia rodziców i społeczności lokalnej.

2)      ust. 6 Realizowanie wizji szkoły o następującej treści:

                      

              W naszej szkole:

a)      wychowanie opiera się na systemie wartości zaczerpniętym z dziedzictwa naszej kultury oraz wzorców osobowych ludzi o wysokim autorytecie moralnym;

b)      nauczanie i wychowanie mają charakter;

-        integralny – obejmują wszystkie sfery osobowe ucznia (fizyczną, psychiczną i społeczną);

-        personalistyczny – stawiają w centrum osobę ucznia;

-        indywidualny – tempo nauczania, wychowania, dobór treści i metod uwzględniają indywidualne możliwości ucznia.

c)         zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze realizuje zespół kompetentnych i zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli.

  1. W dziale VII A – Edukacja zdrowotna, w pkt. 3 w rubryce formy działań profilaktycznych dodaje się – „Coroczna organizacja Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia, w tym: konkursy na temat zdrowego stylu życia, pogadanki dietetyka na temat zasad zdrowego odżywiania, przeprowadzenie ankiet wśród uczniów na temat nawyków żywieniowych oraz stylu życia.
  2. W dziale VII B – Sfera rozwoju społecznego ucznia, w pkt. 2  w rubryce formy działań profilaktycznych dodaje się:

-        prowadzenie zajęć warsztatowych z pedagogiem, psychologiem i wychowawcami na temat przemocy psychicznej i fizycznej pod nazwą:

  • „Przemoc rówieśnicza”, „Dzień Życia” – dla gimnazjalistów’
  • „Bądź dobrym kumplem , nie dokuczaj” – dla klas młodszych.
  1. W dziale VII B Profilaktyka zachowań ryzykownych, w pkt. 2 w rubryce formy działań profilaktycznych dodaje się:

-        Prowadzenie zajęć warsztatowych:

  • „sieciaki.pl. Misja – bezpieczny Internet” – (9-11 lat);
  • 3...2...1... Internet – klasy IV- VIII;
  • „Stop cyberprzemocy”, „Internet bez hejtu” -  klasy II-III Gimnazjum