Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                           

dotycząca przetwarzania danych osobowych

                                                                           

w Szkole Podstawowej w Rościszewie


Szanowni Państwo,


w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   tzw. RODO informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rościszewie, ul. Władysława Reymonta 4, 09-204 Rościszewo.


2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Justyna Stiller, tel. 24 276-40-24.


3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

        a) realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustaw oświatowych, związanych z procesem   nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,

        b) w pozostałych przypadkach przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.


4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych  takich jak:

        a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów  prawa,

        b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z zawartą z Administratorem  umową powierzenia tych danych (tzw. podmioty przetwarzające).


5. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt  obowiązującego u Administratora.


6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

b) dostępu do tych danych,

c) sprostowania/uzupełnienia danych,

d) usunięcia danych (prawo do ,,bycia zapomnianym”),

e) ograniczenia przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) sprzeciwu,

h) tego, by nie podlegać profilowaniu.


7. Podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody oraz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Administrator