Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Regulamin działania szkoły od dnia 18 stycznia 2021r.

REGULAMIN

funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Rościszewie w trakcie prowadzonych zajęć dla klas I-III od 18 stycznia 2021r.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie:
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (ze zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji,
 3. Wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 stycznia 2021 r. dla klas I-III szkół podstawowych.
  1. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć w klasach I – III od 18 stycznia 2021r.     

          

2

Sposób organizowania zajęć

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoła umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy każdych drzwiach wejściowych.
 4. Rodzice/opiekunowie, przyprowadzając i odbierając dziecko ze szkoły, pozostają na zewnątrz (przed wejściem do budynku szkoły).
 5. W szczególnych przypadkach rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1)     1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2)     Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

3)     Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 1. Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum – najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym i przy  zastosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 3. Rodzice/opiekunowie umożliwiają szybki i skuteczny kontakt telefoniczny szkoły z nimi w nagłym przypadku.
 4. Pomiar temperatury dotyczy tylko przypadków wskazujących na charakterystyczne objawy świadczące o możliwości choroby ucznia lub pracownika szkoły (ból głowy, katar, kichanie, duszności itp.).
 5. Pomiar temperatury będzie odbywał się termometrem bezdotykowym.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności temperaturę powyżej 38°C , kaszel, kichanie, duszności i kłopoty z oddychaniem, należy odizolować ucznia w gabinecie pielęgniarki szkolnej na I piętrze (pokój nr 30), zapewniając min.2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
 7. Szkoła jest zorganizowana w taki sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy kontaktowanie się uczniów z różnych klas na terenie szkoły.
 8. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo w maseczkach, dezynfekują ręce, zmierzają do szatni, a następnie po przebraniu myją i dezynfekują ręce, udają się do sal lekcyjnych, w których będą mieli zajęcia i dopiero tam mogą zdjąć maseczki.. Obecni pracownicy obsługi nadzorują liczbę dzieci w szatni i przestrzeganie dystansu.
 9. Zorganizowany jest przydział stałej sali lekcyjnej dla danej klasy: kl. Ia – sala nr 6, kl. Ib – sala nr 4, kl. IIa – sala nr 1, kl. IIb – sala nr 16, kl. III – sala nr 5).
 10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w różnych częściach szkoły, pilnując z pomocą personelu szkoły, aby uczniowie z różnych klas mieli ograniczony kontakt ze sobą.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego mogą odbywać się:

1)     Na boisku lub terenie szkolnym – jeśli warunki pogodowe na to pozwalają,

2)     Na sali gimnastycznej w warunkach – 1 klasa na sali, ograniczenie zabaw i ćwiczeń kontaktowych, dezynfekcja i wietrzenie po każdej godzinie zajęć.

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po wyjściu z toalety, przed posiłkiem bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane po każdym użyciu (nauczyciel przekazuje informacje obsłudze, który sprzęt był używany).
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 4. Będą wietrzone sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych mają dostęp do środków do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna. Salę w której odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 7. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 8. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole dla klas I-III są odpowiednio takie same jak zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. Powinny się one odbywać po zakończeniu zajęć.
 9. Do sekretariatu interesanci wchodzą pojedynczo, w maskach, przyłbicach zachowując dystans społeczny.
 10. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy obejmują konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 

3

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły:

1)     Dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos,

2)     Nie przekraczały obowiązujących stref przebywania,

3)     Przebywały w szkole w czasie niezbędnego minimum.

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, myszek, włączników.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, obsługa ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 5. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 6. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, szkoła zapewnia pojemniki do ich wyrzucania znajdujące się przy wejściach do szkoły. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

 

4

Higiena przy spożywanie posiłków

 1. Organizacja żywienia dla uprawnionych uczniów, poza uczniami z klas I-III, zostaje zawieszona do odwołania.
 2. Spożywanie posiłków odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny i obostrzeń sanitarnych.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 4. Przed i po jedzeniu uczniowie będą obligowani do dokładnego mycia rąk. 

 

5

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa

 

 1. Pracownicy regularnie przypominają rodzicom/opiekunom o konieczności przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych.
 2. Zakazane jest przyprowadzanie do szkoły dzieci, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a także jeżeli osoby, z którymi dziecko zamieszkuje, przebywają lub przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.
 3. Wszystkie osoby przebywające w pokoju nauczycielskim zobowiązane są do noszenia masek ochronnych lub przyłbic.
 4. W czasie pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele powinni nosić maski lub przyłbice.
 5. W szkole obowiązują instrukcje Głównego Inspektora Sanitarnego:

1)     https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

2)     https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

3)     https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

4)     https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

5)     http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 

6

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby

 

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której wystąpiły objawy chorobowe – jest to gabinet pielęgniarki szkolnej na I piętrze nr 30.
 2. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący oraz aktualne numery telefonów do sanepidu i służb medycznych. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. W pomieszczeniu tym będzie przebywać dziecko z podejrzanymi objawami w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów.
 3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły pomieszczenie będzie zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 4. W przypadku dziecka przejawiającego objawy chorobowe, dyrektor wyznacza nauczyciela lub pracownika szkoły, który zapewni dziecku niezbędną opiekę przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także należy odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły. Opiekę nad pozostałą grupa uczniów sprawuje nauczyciel, który miał lekcje z daną klasą.
 5. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora, który powiadomi rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 6. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka przebywającego w izolatce, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem w porozumieniu z dyrektorem szkoły powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych.
 7. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 8. Pracownicy/obsługa szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 11. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 12. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.