Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Rościszewie

Deklaracja dostępności strony internetowej

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Rościszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.zssrosciszewo.szkolnastrona.pl

Data publikacji i aktualizacji.

 • Data publikacji strony internetowej: 18.02. 2011 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.02.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w znacznej części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania;
 • filmów na stronie pojawia się kilka, najczęściej w postaci banerów, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć;
 • odnośniki otwierają się w nowych oknach.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 25.03.2021 r.

W Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Rościszewie dla strony  www.zssrosciszewo.szkolnastrona.pl  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.zssrociszewo.szkolnastrona.pl spełnia wymagania w 97,36%.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie www.zssrosciszewo.szkolnastrona.pl

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększania odstępów,
 • możliwość zmiany czcionki na czytelną,
 • podkreślenie oraz podświetlenie linków,
 • nawigacja klawiaturą,
 • czytnik ekranu,
 • kursor,
 • struktura strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Ryszard Szymański – dyrektor szkoły,
 • e-mail: dyrektor.sprociszewo@gmail.com,
 • telefon: 24 276 40 24.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. F. Chopina w Rościszewie,
 • adres: ul. Reymonta 4, 09-204 Rościszewo,
 • e-mail: dyrektor.sprosciszewo@gmail.com
 • telefon: 24 276 40 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Rościszewie prowadzi główne wejście oraz dwa wejścia boczne: jedno od strony boiska szkolnego, drugie od strony parkingu. Ponadto jest osobne wejście do sali gimnastycznej od strony parkingu. Wszystkie wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji, przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

Budynek nie posiada stałego podjazdu dla wózków inwalidzkich, ale wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy, pozwalający na transport osób niepełnosprawnych w każde miejsce budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidomych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.